Fakta om filial

LTD & SUF bolag
BolagsRegistrering proffs på bolagsregistreringar

Filial i Sverige

Filial en företagsform även kallad för SUF bolag.
Filial räknas som fast driftställe och blir därmed beskattat för näringsverksamheten som bedrivs här. Filialen förväntas lämna inkomstdeklaration.

Måsta man registrera en filial? Se vilka kriterier som gäller!

Filial = SUF bolag

 • Filialen är inte en separat juridisk person utan en del av det utländska företaget, (ditt Ltd).
 • Ett utländskt företag får bara ha en filial i respektive EU och EES land.
 • Det utländska företaget ska utse en vd att sköta verksamheten i Sverige.
 • Det är vd:n som företräder filialen och som ska anmäla den för registrering till Bolagsverket.
 • Filialen lyder under Svensk lag och Svenska myndigheters beslut när det gäller rättsförhållanden som uppkommer i samband med verksamheten i Sverige.
 • Filialen har inget aktiekapital, utan dess tillgångar och skulder är en del av det utländska företagets (ditt Ltd) totala förmögenhetsmassa.
 • En filial ska ha en egen bokföring. Bokföringen ska vara skild från det utländska företaget.
 • Filialens räkenskaper och vd:n förvaltning ska, när det krävs, granskas av en auktoriserad eller godkänd revisor.
 • När Bolagsverket har registrerat filialen får det ett Svenskt organisationsnummer.

Se allt som ingår i SUF Ltd vid din beställning

Blir man dubbelbeskattad?

Svensk Utlandsregistrerad Filial
innebär att ett utländskt företag (ditt Ltdbolag) bedriver näringsverksamhet i Sverige genom ett avdelningskontor med självständig förvaltning en sk filial.
Beskattning: Filial räknas som fast driftställe i Sverige och företaget blir därmed beskattat för näringsverksamheten som bedrivs här. Filialen förväntas lämna inkomstdeklaration.
Du betalar ingen skatt i England om Ltd bolaget inte bedriver någon verksamhet!
Du blir således aldrig dubbelbeskattad!

Krävs revisor till filial?

Filialer som når upp till minst två av dessa värden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren måste ha revisor:
 • fler än 3 anställda (i medeltal)
 • mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
 • mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning.

Hur du registrerar SUF Ltd när du ska ha ett SUF bolag, en filial