Fast driftställe enligt huvudregeln

LTD & SUF bolag
BolagsRegistrering proffs på bolagsregistreringar

Innehållsförteckning

Tre förutsättningar ska uppfyllas

 1. det ska finnas en särskild plats för affärsverksamheten
 2. platsen ska användas stadigvarande och
 3. affärsverksamhet ska helt eller delvis bedrivas från platsen.

Under huvudregeln finns en lista
med exempel på vad ett fast driftställe kan vara

 • en plats för företagsledning
 • en filial
 • ett kontor
 • en fabrik
 • en verkstad
 • en gruva
 • en olje- eller gaskälla
 • ett stenbrott eller en annan plats för utvinning av naturtillgångar
 • en plats för byggnads-, anläggnings- eller installationsverksamhet
 • en fastighet som är en lagertillgång i näringsverksamhet.

Platsen ska vara geografiskt bestämd eller kommersiellt sammanhållen och användas av företaget.
Det spelar ingen roll om företaget äger, hyr eller förfogar över platsen på annat sätt. Det är de faktiska omständigheterna — att affärsverksamhet bedrivs från platsen — som avgör om det finns ett fast driftställe. Det kan vara lokaler eller andra utrymmen eller maskiner eller annan utrustning. Ett exempel på plats är en server för Internethandel. En anställds hem kan under vissa omständigheter vara en plats för affärsverksamhet, liksom en arbetsplats i ett annat företags lokaler eller en anvisad del av ett torg. Ett företag kan ha flera geografiska platser som var och en utgör ett fast driftställe.

Ett hemmakontor kan räknas som ett fast driftställe om en anställd regelbundet och kontinuerligt utför arbetsuppgifter för företaget där. Skatteverket gör en samlad bedömning. Omständigheter som har betydelse vid bedömningen är bland annat om företaget har ställt någon annan plats till den anställdes förfogande och om en sådan plats behövs. Hur hemmakontoret är inrett har däremot ingen betydelse.

Ett exempel är en anställd konsult som regelbundet och kontinuerligt utför konsultverksamhet (företagets kärnverksamhet) från hemmet. Ett annat exempel är om en säljare använder hemmet i försäljningsverksamhet, t.ex. genom att söka upp kunder. Allmänt gäller att arbetet i hemmet ska utföras regelmässigt och kontinuerligt.

Hur du registrerar SUF Ltd när du ska ha ett SUF bolag, en filial

Stadigvarande 6 månader

En verksamhet anses normalt som stadigvarande när den pågår under sex månader.
Utländska företag med affärsverksamhet endast i Sverige
Ett utländskt företag med verksamhet endast i Sverige kan ha ett fast driftställe här även om det utländska företaget bedriver affärsverksamhet i Sverige under kortare tid än sex månader, t.ex. vid s.k. säsongsarbete.

Årligen återkommande verksamhet under kortare tid
Affärsverksamhet som årligen återkommer till samma plats kan ses som stadigvarande även om den pågår kortare tid än sex månader per år. Affärsverksamheten ska bedrivas mer än två till tre månader per år för att anses som stadigvarande. Att verksamheten pågår i tre månader under en period av tre år innebär därför normalt att det handlar om ett fast driftställe.

En säljare som förflyttar sig mellan flera orter i Sverige kan t.ex. anses bedriva affärsverksamhet om säljaren ofta återkommer till en och samma plats. Torgförsäljning som sker tillräckligt ofta från en och samma plats kan därför leda till att det uppkommer ett fast driftställe.

Företagets kärnverksamhet
Det är det utländska företagets kärnverksamhet som helt eller delvis ska bedrivas från den stadigvarande platsen. En kärnverksamhet kan sägas vara en väsentlig och betydande del av ett företags affärsverksamhet. Exempel på funktioner som typiskt utgör kärnverksamhet är ledning av ett företag, försäljning, forskning och utveckling samt produktion. Även om bara en del av det utländska företagets kärnverksamhet finns i Sverige kan det bli ett fast driftställe.

Förberedande eller biträdande art
Om den verksamhet som bedrivs i Sverige uteslutande är av förberedande eller biträdande art rör det sig inte om ett fast driftställe. Verksamhet som bara indirekt bidrar till företagets intäkter anses vara av förberedande eller biträdande art. Om verksamheten har betydelse för det utländska företagets planering eller beslut kan den dock ses som kärnverksamhet.

Ett utländskt företag anses bedriva verksamhet av biträdande art och sakna fast driftställe om det t.ex. har sin bokföringsavdelning eller lönehantering i Sverige och

 • dessa funktioner inte är företagets kärnverksamhet och
 • bara dessa funktioner finns i Sverige.

Ett exempel på verksamhet av förberedande art är om en person är anställd i Sverige av ett utländskt företag enbart för att undersöka möjligheterna till en framtida etablering av det utländska företagets kärnverksamhet här, t.ex. genom marknadsundersökning eller -analys. När det utländska företaget tar kontakt med kunder för försäljning anses verksamheten inte längre vara av förberedande art.

Företagsledning

Om företagsledningen finns på en stadigvarande plats i Sverige rör det sig om ett fast driftställe om ledningen utövar någon del av företagets verksamhet där. Det behöver inte vara företagets högsta ledning. Exempel på ledande personer kan vara vd, styrelse eller arbetsledning.
Utländska bemanningsföretag
Ett bemanningsföretags kärnverksamhet består i att skaffa uppdrag, rekrytera personal och bemanna uppdragen. Ett utländskt företag som bedriver bemanningsverksamhet från en stadigvarande plats i Sverige har därför ett fast driftställe här, förutsatt att övriga villkor är uppfyllda.

Beroende representant
Ett utländskt företag kan ha ett fast driftställe i Sverige även om det inte har någon stadigvarande plats som verksamheten helt eller delvis bedrivs från. Det räknas t.ex. som ett fast driftställe om en person är verksam för ett utländskt företag i Sverige och har en fullmakt som han eller hon regelbundet använder för att ingå avtal för det utländska företagets räkning. En sådan person kallas beroende representant och kan vara en anställd, en uppdragstagare eller företagets vd.

Representanten måste befinna sig i en beroendeställning gentemot sin uppdragsgivare, det utländska företaget. Tecken på en beroendeställning kan vara att representanten har låg affärsrisk eller ett fåtal uppdragsgivare, dvs. att han eller hon får huvuddelen av sina intäkter från ett och samma utländska företag.

Faktisk behörighet och agerande

Fullmakten behöver inte vara formaliserad för att det utländska företaget ska bli bundet av de avtal som representanten sluter. Avtalen måste dock gälla det utländska företagets kärnverksamhet.

Ett utländskt företag som bedriver försäljning i Sverige har ett fast driftställe om en beroende representant, i företagets eller sitt eget namn, sluter bindande avtal för det utländska företagets räkning. Det handlar dock inte om ett fast driftställe om representanten bara tar upp kundorder, förmedlar priser och rabatter och gör kreditprövningar, ifall övriga avtalsvillkor beslutas från utlandet.

  Däremot kan det finnas ett fast driftställe om
 • kundorder tas upp av representanten och det utländska företaget regelbundet godkänner det
 • kundorder vidareförmedlas till ett lager i utlandet för utskick av varor.

Detta tyder på att avtal ingåtts trots att det kanske saknas en formell behörighet.

Måsta man registrera en filial?

I vissa fall behöver UK LTD inte registrera en filial

  Det finns undantag från kravet att registrera en filial, exempelvis för:
 • transporter till och från Sverige, både personer och saker
 • reklam och utställning av varor
 • att ta upp beställningar på varor och liknande
 • konstnärlig verksamhet
 • enstaka uppdrag
 • byggentreprenad som bedrivs under högst 1 år
 • näringsverksamhet som omfattas av bestämmelserna om fri rörlighet för varor och tjänster i det så kallade EES-fördraget eller motsvarande bestämmelser i EES-avtalet (det gäller om företaget endast tillfälligt bedriver näringsverksamhet i Sverige).

När är en verksamhet tillfällig?

Den frågan går inte att svara generellt på. Ett riktmärke kan vara mellan 6 månader och 1 år. Det vill säga om verksamheten ska bedrivas under högst 6 månader eller högst 1 år kan den anses tillfällig och kräver därför inte att du registrerar en filial. Men det kan finnas andra faktorer som gör att du ändå måste registrera en filial, exempelvis vilken typ av verksamhet det är, hur stor omsättningen är och hur många anställda det finns.
Byggverksamhet som bedrivs under högst 1 år behöver inte registrera en filial.