vilken bolagsform

Bolagsmän till Kommanditbolag

Innehållsförteckning

Bolagsmän till kommanditbolag och komplementär

Bolagsmän till kommanditbolag komplementär och delägare
Komplementär och kommanditdelägare kallas i lagtexten för bolagsmän
Regler som gäller för bolagsmän och för extern firmatecknare.

Krav på bolagsmän
Får inte vara försatt i konkurs eller ha näringsförbud. Får ej ha ha förvaltare enligt föräldrabalken.
Undantag vid näringsförbud
En person som har näringsförbud kan vara kommanditdelägare.
Se lagen om näringsförbud för mer information.

Bolagsmän till kommanditbolag och komplementär

Du kan registrera ett kommanditbolag där LTD bolaget går in som komplementär och du själv går in med exempelvis 1.000 kr
Se BR WebShop under KB LTD!

Komplementärer har ett obegränsat ansvar!

  • I ett Kommanditbolag ska det finnas minst en komplementär och en kommanditdelägare.
  • Komplementär har ett obegränsat ansvar och svarar för företagets skulder med hela sin förmögenhet.
  • Kommanditdelägaren har ett begränsat ansvar. Svarar endast med sin kapitalinsats.

Kapitalinsats

Kommanditdelägarens kapitalinsats kan vara antingen i svenska kronor eller i euro.
Insatsen är oftast i pengar, men den kan även vara i form av eget arbete, utrustning m.m.
I anmälan till Bolagsverket ska även sådana insatser anges i pengar.
Bevis på att pengarna betalats in till företaget behöver inte skickas med, men insatsen måste betalas in till företaget om exempelvis en borgenär kräver det.

Komplementärer har ett gemensamt ansvar

En komplementär är personligt ansvarig.
Det gäller både företagets skulder och att andra avtal hålls.
Ansvaret är solidariskt! Det innebär att komplementärer har ett gemensamt ansvar och att den som har en fordran på företaget kan kräva betalning av hela beloppet hos vem som helst av dem. En ny komplementär som går in i företaget svarar även för alla tidigare skulder i företaget. En komplementär som har avgått ansvarar inte för skulder som har uppkommit efter det att avgång har registrerats och kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.

Om en komplementär saknas?
Om företaget saknar en komplementär anses det inte längre vara ett kommanditbolag utan ett handelsbolag.
Kommanditdelägarna får då samma ansvar som komplementär, dvs. ett obegränsat ansvar.

Juridiska personer kan vara bolagsmän. exempelvis ett Engelskt Ltd bolag

Både fysiska och juridiska personer kan vara bolagsmän.
Men stiftelser eller ideella föreningar får inte vara komplementär, trots att de kan vara juridiska personer.

Firmatecknare och extern firmatecknare

Firmatecknare är den eller de personer som har rätt att skriva under i företagets namn med rättsligt bindande verkan. Komplementären företräder företaget. Om det är flera komplementärer företräder de företaget var för sig om inget annat har avtalats. En kommanditdelägare kan inte vara firmatecknare. Bolagsmännen kan även utse en utomstående person till firmatecknare (extern firmatecknare). Den externa firmatecknaren kan inte vara den enda som har ensam firmateckningsrätt eftersom komplementären har ett långtgående ansvar. Däremot kan ni utse flera personer, exempelvis den externa firmatecknaren och komplementären som tecknar firman var för sig.

Fullmakt
Många gånger kan det vara praktiskt att låta en person, som inte är delägare i företaget, göra bank- och postärenden. I så fall räcker det att ge en fullmakt som bara gäller för detta. Blanketter för sådana fullmakter brukar finnas på bankkontoren och på posten. Bolagsverket registrerar inte dessa fullmakter.

Prokurist
Om kommanditbolaget däremot vill ge någon person befogenhet i allt som avser näringsverksamheten kan denna person utses till prokurist och registreras. Prokura = Handelsfullmakt Att registrera en prokura och prokurist.
Om man registrerar en skriftlig prokura ska den skickas in i original eller som en bestyrkt kopia. För en prokura med särskilt bemyndigande eller kollektivprokura räcker det med en skriftlig redogörelse av innehållet. Man måste också skicka in personuppgifter för prokuristen.